مرکز مشاوره و نوروفیدبک اندیشه سلامت

درمان های شاخص

درمان نقص توجه add با نوروفیدبک

درمان نقص توجه و تمركز add