مشاوران ما

 

سرکار خانم رویا طاهری

روانشناس و متخصص نوروتراپی


سمت در موسسه: مدیر و موسس مرکز
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره و نوروتراپی

سرکار خانم فاطمه باباخانی

روانشناس و نوروتراپیست


سمت در موسسه: نوروتراپیست موسسه
سابقه کار: بیش از 8 سال فعالیت در حوزه نوروتراپی

دكتر ابوطالب توكلی

روانشناس بالینی و مشاورفردی


سمت در موسسه: مشاور موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مینا حسینی

روانشناس بالینی


سمت در موسسه: مشاور موسسه
سابقه کار: بیش از 5 سال فعالیت در حوزه روانشناسی

سرکار خانم مهسا ایزدی

روانشناس و نوروتراپیست


سمت در موسسه: نوروتراپ موسسه
سابقه کار: بیش از 7 سال فعالیت در حوزه نوروتراپی

جناب آقای آرش معاوی

روانشناس و رفتار درمانگر کودک و نوجوان


سمت در موسسه: مشاور موسسه
سابقه کار: بیش از 12 سال فعالیت در حوزه مشاوره

جناب آقای جواد قادری

روانشناس و مشاور تحصیلی


سمت در موسسه: مشاور موسسه
سابقه کار: بیش از 12 سال فعالیت در حوزه مشاوره

Call Now Button