مشاوران ما

 

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

 

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

سرکار خانم مریم حسینی

دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی


تخصص کاری: كارشناسی ارشد روان شناسی بالينی ازدانشگاه علوم پزشكی تهران
سمت در موسسه: مشاور ارشد موسسه
سابقه کار: بیش از 10 سال فعالیت در حوزه مشاوره

 
Call Now Button